Tüzük

İZMİR – KARŞIYAKA DAĞCILlK, DOĞA SPORLARI VE DOĞA SEVERLER
KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ     indir

 

 

Madde 1  Derneğin Adı: İzmir – Karşıyaka Dağcılık, Doğa Sporları ve Doğa Severler Kulübü Derneği

Madde 2-Merkezi           : İZMİR’dir

Madde 3–Derneğin Rengi: Yeşil- Beyaz 

Madde 4-Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Dernek, Dağcılık, Kampçılık ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek ve gençleri bu spor dalları içinde eğitip, daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısını sahip olmalarını sağlamak, Çevre bilincini geliştirerek,çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve üyeler arasında sevgi,kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.Dernek siyasetle uğraşmaz.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs,Semine,,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek ; Dağcılık, Kampçılık, Kaya Tırmanma Dağ Kayağı, Mağaracılık, Dağ Maratonu ve diğer doğa sporları branşlarında temel eğitim ve ihtisas kursları açmak, kuruluş amaçlarında uygun olarak bu spor dallarında etkinlikleri organize ederek aylık ve yıllık programları düzenlemek. Dernek amacın uygun olarak üyeler arasındaki bağları ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.Kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli – yemeksiz toplantıları,seminerler paneller,dinletiler ,slayt ve film gösterileri düzenlemek.Yabancı kulüp ve sporcular ile işbirliğine giderek Türk dağ ve doğa turizmini gelişmesine yönelik dağcılık etkinlikleri ve doğa sporlarını organize etmek ve ülkemizi tanıtmak amacı ile dağ ve doğa sporları kapsamında rehberlik hizmetleri vermek.Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt ve diğer dokümanları arşivini oluşturmak.Bu spor dallarını tanıtabilmek amacı ile dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak, çevre ve çevre bilincinin yerleşmesi amacı doğrultusunda basınımıza toplumun tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalar alanlarında bulunmaktadır.

KURUCU ÜYELER:
Adı Soyadı Mesleği İkametgahı Tabiyeti
1- Kani ÇELİKEL Emekli 2014 Sokak No:14-1 D:8 K.yaka/İZMiR T.C
2- M. İhsan TABU Emekli 1833 Sokak No:34 D:4 Kyaka/İ:?MiR 
3- Ahmet SANCAKLI Emekli 1836 Sokak No:1 O D:5 K.yaka/İZMiR 
4- Şadi BIÇAKÇI Emekli 1680 Sokak No:30 D:4 Kyaka/İZMiR 
5- Omer BALÇIK Emekli 667 Sokak No:6 D:11 Gaziemir/İZMIR 
6- Yüksel KOCABIYIK Emekli 6323/1 Sokak No:7 D:19 Kyaka/İZMIR 
7- Arif ÖZ Emekli 338 Sokak No:7 Gaziemir/İZMIR 
8- Ali Güven BAYDAR Kamu Görevlisi 2040/6 Sokak No:3 D:11 K.yaka/İZMiR 
9-İrfan BABAYİĞİT Kamu Görevlisi 1755 Sokak No:1/4 D:1-15K.yaka/İZMiR 
1 O-Zeki ZEYBEK Emekli 664 Sokak No:97 Gaziemir/İZMiR 
11-Alpaslan BAŞOĞLU Emekli 203417 Sokak No:4 D:4 K.yaka/İZMIR 
12-Bülent TUNCAY Gözlükçü 6417/1 Sokak No:9 D: 1 K.yaka/GZMiR 

Madde 5 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir..Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye ,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 6 –Üyeliğin Sona Ermesi 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Yazılı ikaz derneğe en son bildirdiği İkametgah adresi veya Mail veya cep telefonundan birine yapılır..Bu iletişim araçlarından birine  yapılan tebligatlar kendisine tebliğ edilmiş sayılır.

5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7–Üyelerin Hakları : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her,üye istifa hakkına sahiptir. 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 
Ancak: 
1- Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16’ıncl madde gereğince üye olabilecekleri derneklerin, 
2- TBMM üyeleri özel gelirkaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve denetleme kurullarına görev alamazlar. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 
Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur: 

Madde 8- Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma zamanı  çağrı ve toplanma Usulü

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa ;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebebi ile belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise , toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez..

Madde 9 – Genel Kurulun Görev ve yetkileri 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,                                             9-Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak,

katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması

11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebebiyle her zaman görevden alabilir.
 Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz olduğunda son kararı verir Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 10 –  Yönetim ve Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim

Kurulu başkanı  üst üste  iki(2) dönemden fazla yönetim kurulu başkanlığına seçilemez . ancak yönetim kurulunun diğer organlarına seçilip görev alabilir.Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olabilmesi için bir dönem aralık olmak kaydı ile tekrar seçime girebilirl 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve  üyeleri  belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebebin den dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel Kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu , üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeblerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu ;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 11- Derneğin şubesi yoktur.

Madde 12- Derneğin İç Denetimi

Madde 13 – Kulüplerin Yürütme Birimi ve Genel Sekreter
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Madde 22: Yürütme birimi, yönetim . kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. 

Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir.Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme. biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların, kulüp üyesi olmaları şart değildir.Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile diğer kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir. 
Madde 14 – Kulüplerin Yürütme Biriminin Görevleri: 
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Madde 23: Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır. 
a) Genel sekreter 
b) Kulüp saymanı 
c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli 
d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri 
e) Spor direktörü
f) Gençlik direktörü 
g) Genel kaptanlar 
h) Teknik yönetici ve öğrenciler 
i) Kaptanlar 
j) Kol başkanları 
Ancak; profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; gene sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır. 

Madde 15 – Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri . 
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Madde 24: Kulüp yürütme birim görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a)Genel Sekreter; Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet vefaaliyetleri ile kulüp yönetiminin Gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar. 
b) Kulüp saymanı; Kulübün hesap, muamelat,gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur. 
c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimierine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, Güvenlik, bakım, onarımhizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar. 
e) Spordirektörü; Spor kuıübünün,· profesyonel futbol hariç, faaiyet göstermeyi üstlendiği. bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili sporfaaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
f) Gençlik direktörü; gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur 
Ğ)Genel kaptanlar; Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılacak olanların, bay ve bayan her kateĞoride sayıl.arının arttırılmasına ve ·nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yurütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludur. . 
h) Kaptanlar;kaptanı oldukları spor dalı kateorisinin her birinde eğitim, çalışmaların, yanşmaların ve benzeri faaliyetleri olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar. 
i) Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyet dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalarına, şenliklere vb. gösterilere katılan ve geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derece de, faaliyette bulundukları daim genel kaptanına karşı sorumludurlar. 
j) Teknik yönetici ve öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğitimcilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirrnek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor 
.spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar. … 
Madde 16 – Kulüp Danışmanları . _ . 
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Madde 25: Yönetim . kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk; sağlık, basın ve 
benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.
Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda Bilgili, uzman kişiler olmalarına dikkat .edilir. 
Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler. 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 tl yıllık üye aidatı olarak 40 tl alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üye aidatı her yılın Ocak ayı içerisinde ödenir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7- Hafta sonları İzmir çevresinde yapılacak veya diğer şehirlerde yapılacak olan doğa yürüyüşlerinden gelen gelirler.

8-Diğer gelirler

 

 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel Kurul veya yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17-  Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse ,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Madde 18- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan 5253 sayılı Dernekler kanunu ve Medeni kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 19- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)”Alındı
Belgesi “ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin, Gelir vergisi kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan )”Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan )”Ayni yardım Teslim belgesi “ ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’ te örneği bulunan )”Ayni bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler;Ek-13 , Ek-14 ve Ek -15’te gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği Ek-17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta )yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği ,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan )”Yetki Belgesi“ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek , dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi ; 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 20 – Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz ün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın ocak ayında 657 sayılı devlet memurları kanunun 154. maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş kat sayısının (1.000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek ve derneğin banka hesabına yatırmak zorundadır. 

Madde 21 –Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde İZMİR- KARŞIYAKA DAĞCILIK,DOĞASPORLARI  VE DOĞA SEVERLER KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel Kurulda, devredilecek,yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 22 -Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
Toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

 

 

antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbak?r escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirda? escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> a?r? escort ayd?n escort bal?kesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eski?ehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort mu?la escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort ??rnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort u?ak escort ni?de escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort k?z?lay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort